Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu

Načelnik odjeljenja Muradif Selimović,telefon 056 232 220,kancelarija br.56

U Odjeljenju za opštu upravu obavljaju sledeći poslovi:

 •  izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast opšte uprave,
 •  stručni i upravni poslovi u oblasti matičnih knjiga i građanskih stanja (naknadnog upisa u matične knjige, državljanstva, promjene ličnog imena i dr.),
 •  poslovi prijemne kancelarije, protokola, pisarnice, dostavne službe, arhive, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa i radnih knjižica,
 •  izdavanje izvoda i uvjerenja iz javnih evidencija koje vodi, izdaje potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je na to zakonom ovlašćeno,
 •  poslovi iz nadležnosti putem mjesnih kancelarija,
 •  pružanje pravne pomoći,
 •  vođenje postupka po pritužbama građana,
 •  vršenje nadzora nad radom savjeta mjesnih zajednica,
 •  sprovođenje postupka administrativnog izvršenja nenovčanih obaveza u slučajevima utvrđenim zakonom,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, praćenje njegove realizacije i podnošenje periodičnih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje podataka, priprema analiza, izvještaja i informacija i dostavljanje istih nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u pripremi i predlaganju projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja o radu Odjeljenja,
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 • ) drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.

U okviru Odjeljenja za opštu upravu organizuju se odsjeci, i to:

Odsjek za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije, u kojem se obavljaju sledeći poslovi:

 • prijem zahtjeva i drugih podnesaka upućenih jedinicama Gradske uprave, Gradonačelniku i Skupštini grada,
 • zavođenje akata u kartoteku i druge evidencije,
 • vođenje matične evidencije i izdavanje izvoda i uvjerenja u sjedištu Gradske uprave i u mjesnim kancelarijama,
 • izdavanje radnih knjižica,
 • ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa u sjedištu Gradske uprave i u mjesnim kancelarijama,
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, kada je to predviđeno zakonom,
 • uspostava i održavanje arhive Grada,
 • prijem, otprema i uručivanje pošte,
 • priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada iz nadležnosti Odsjeka,
 • unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru nadležnosti Odsjeka i
 • drugi poslovi koji se nalogom Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja stave u djelokrug rada Odsjeka;

Odsjek za upravno-pravne poslove, u kojem se obavljaju sledeći poslovi:

 • stručni i upravni poslovi iz oblasti građanskih stanja (promjena ličnog imena, naknadni upisi u matične knjige, državljanstva, ispravke netačnih podataka u matičnim knjigama),
 • pružanje pravne pomoći,
 • vršenje nadzora nad radom savjeta mjesnih zajednica,
 • sprovođenje postupka administrativnog izvršenja nenovčanih obaveza u slučajevima utvrđenim zakonom,
 • vođenje postupka po pritužbama građana,
 • priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada iz nadležnosti Odsjeka,
 • unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru nadležnosti Odsjeka,
 • drugi poslovi koji se nalogom Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja stave u djelokrug rada Odsjeka.

Putem Centra za informisanje građana, šalter 1. može se  podnijeti zahtjev za slobodan pristup informacijama koje su nadležnosti Opštinske uprave Zvornik.

(Zahtjev za slobodan pristup informacijama (pdf br.01)

  Dokumentacija potrebna za ovjeru (ŠALTER 2 i 3):

 • fotokopija dokumenta i original na uvid ili ovjerena fotokopija,
  •  dokaz o uplaćenoj taksi
 • ovjera punomoćja i izjava: potrebno punomoćje i izjava i davaoci
  punomoćja i izjava lično sa važećim ličnom kartom, kao i dokaz o
  uplaćenoj taksi.

  Dokumentacija potrebna za izdavanje radne knjižice (ŠALTER 2 i 3):

 • zahtjev za izdavanje radne knjižice,
  •  važeća lična karta,
  •  radna knjižica,
  •  svjedočanstvo ili diploma.  – Zahtjev za izdavanje radne knjižice kupuje se knjižari Saveza slijepih i slabovidih osoba

U okviru službe pisarnice obavljaju se poslovi prijema, otvaranja, pregledanja i raspoređivanja pošte, prijema podnesaka,  zavođenja i razvođenja predmeta u dostavne knjige i elektronsku bazu, dostavljanje akata u rad, otpremanje pošte, odlaganje završnih predmeta u arhivski depo i njihovo čuvanje i obavještavanje stranaka o načinu i mjestu ostvarivanja njihovih prava i drugih poslova. 

  U okviru poslova ličnih stanja građana obavljaju se sledeći poslovi:

  (kancelarija broj 40.  i 60)

 • naknadni upis u matičnu knjigu rođenih,
  •  naknadni upis u matičnu knjigu umrlih,
  •  promjena ličnog imena,
  •  ispravka podataka u matičnoj knjizi rođenih,
  •  ispravka podataka u matičnoj knjizi venčanih,
  •  ispravka podataka u matičnoj knjizi umrlih,
  •  ispravka podataka u knjigama državljana,
  •  rješavanje o zaključivanju braka preko punomoćnika,
 • dopuna podataka u matičnim knjigama.

Dokumentacija potrebna za naknadni upis u MKR:

 • uvjerenje o državljanstvu,
  •  izvod iz matične knjige vjenčanih (za lica u braku),
  •  zapisnik osaslušanju dva svjedoka o utvrđivanju datuma i godine rođenja,
  •  potvrda da su matične knjige rođenih uništene u toku rata, a da u
  rekonstruisane nije obnovljen upis,
  •  fotokopija lične karte,
  •  dokaz o uplaćevoj taksi.  – Zahtjev za naknadni upis u MKR (pdf br. 04.)

  Dokumentacija potrebna za nakandni upis u MKR sa konstatacijom činjenice državljanstva BiH i Republike Srpske:

 • izvod iz MKR,
 • uvjerenje o šrebivalištu / lično ili od roditelja,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH za roditelje/a, ako je osnov porijeklo,
 • uvjerenje o prebivalištu u BiH na dan 06.4.1992. godine ako je osnov prebivalište,
 • uvjerenje o državljanstvu jedne od bivših republika SFRJ,
 • uvjerenje da lice nije upisano u MKR
 • lična karta / pasoš
 • taksa

Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom  činjenice  državljanstva BiH i Republike Srpske (pdf br.17) 

Dokumentacija potrebna za naknadni upis u MKU:

 • potvrda o smrti,
  •  uvjerenje da lice nije upisano u MKU,
  •  izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 • uvjerenje o državljanstvu
 • lična karta
  dokaz o uplaćenoj taksi.

  – Zahtjev za naknadni upis u MKU (pdf br. 05.)

  Dokumentacija potrebna za ispravke podataka/naknadni upis izostavljenih podataka u MKR, MKV i MKU:

 • zahtjev,
  •  dokument, odnosno izvod iz MK u kojoj je podatak pogrešno unijet,
  •  dokument, odnosno izvod iz MK u kojoj je podatak pravilno unijet,
 • fotokopija lične karte
  oslobođeno od plaćanja takse.  – Zahtjev za  ispravku pogrešno upisanih podataka /naknadni upis izostavljenih podataka  u matičnim evidencijama (pdf br. 13.)

  Dokumentacija potrebna za promjenu ličnog imena:

 • zahtjev
 • lična karta
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod i matične knjige vjenčanih (za venčane),
 • izvod iz matične knjige rođenih za djecu i bračnog supružnika8za osobe koje su u braku i koje imaju djecu,
 • uvjerenje o prebivalištu ukoliko lice ne posjeduje važeću ličnu kartu,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje o izmirenim obavezama iz bračnih i porodičnih odnosa, (za razvedena lica)
 • uvjerenje o plaćenim porezima i doprinosima,
 • dokaz o uplati opštinske administrativne takse.– Zahtjev za promjenu ličnog imena(pdf br. 12.)

Dokumentacija potrebna za promjenu ličnog imena zbog usklađivanja podataka u ličnim dokumentima

 • zahtjev,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu Bih i RS,
 • izvod iz matične knjige vjenčanih / za osobe koje su u braku,
 • izvod iz matične knjige rođenih za djecu i supružnika / za osobe koje imaju djecu i koje su u braku
 • uvjerenje o prebivalištu / ukoliko lice ne posjeduje važeću ličnu kartu MUP RS Zvornik
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • dokaz o uplati opštinske administrativne takse

Zahtjev za za promjenu ličnog imena zbog usklađivanja podataka u ličnim dokumentima (pdf br. 06.)

  Dokumentacija potrebna za zaključenje braka preko punomoćnika:

 • zahtjev,
  •  specijalno punomoćje,
  •  dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva,
  •  dokaz o uplaćenoj taksi.
   – Zahtjev za odobrenje zaključenja braka po  punomoćniku(pdf br 48.)

Dokumentacija potrebna za promjenu entitetskog državljanstva:  

 • izvod iz MKR,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH i Federacije BiH,
 • uvjerenje o prebivalištu na dan 06.4.1992-01.01.1998. godine,
 • izvod iz MKV za lica u braku,
 • taksa.

– Zahtjev za promjenu entitetskog državljanstva (pdf br.42)

U okviru službe za pravnu pomoć sastavljaju se predlozi, žalbe, tužbe, ugovori, izjave, punomoćja i dr. (kancelarija broj 2.)

  Potrebna dokumentacija za punomoćja:

 • za vozila: saobraćajna dozvola, lične isprave davaoca punomoćja i
  podaci sa lične isprave punomoćnika,
  •  za zastupanje u sudskim i drugim postupcima: broj predmeta, lična
  isprava davaoca punomoćja i podaci sa lične isprave punomoćnika.

  Potrebna dokumenta za razne izjave:

 • lična izjava: lična isprava davaoca izjave,
  •  lična izjava sa dva svjedoka: lična isprava davaoca izjave i lične
  isprave svedoka.

U okviru matične službe izdaju se izvodi iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu, uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, vrši se prijava rođenja deteta, prijava smrti, izdavanje smrtovnica, prijava zaključenja braka, izdaju se potvrde o životu, uvid u MK i  spise na osnovu kojih je izvršen upis.

  Izdavanje  izvoda iz MKR, MKV, MKU i   uvjerenja o državljanstvu:

Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na  zahtjev lica na koje se podaci odnose, njegovog punomoćnika, člana njegove uže porodice, usvojilaca, staralaca i drugih lica iz člana 50. stav 1. Zakona o matičnim knjigama.

  Dokumentacija potrebna za određivanje ličnog imena novorođenog
deteta:

 • ako su roditelji u braku: prisustvo jednog roditelja, izvod iz
  MKV i lična karta na uvid. Uvjerenje o državljanstvu za roditelje.
  •  ako roditelji nisu u braku: prisustvo oba roditelja, lične karte
  na uvid i izvod iz MKR za majku. Uvjerenje o državljanstvu za roditelje.

– Prijava za upis ličnog imena djeteta u matičnu knjigu rođenih (pdf br. 44)

  Dokumentacija potrebna za prijavu smrti:

 • potvrda o smrti izdata od nadležne zdravstvene ustanove ili mrtvozornika
  •  lična karta umrlog,
  •  ako je lice umrlo van Med. centra i lična karta lica koje
  prijavljuje činjenicu smrti.

– Prijava za upis smrti u MKR (pdf br. 46)

  Dokumentacija potrebna za prijavu zaključenja braka:

 • izvod iz MKR,
  •  uverenje o državljanstvu,
  •  uverenje o slobodnom bračnom stanju (samo za lica koja su rođena
  van teritorije Republike Srpske),
  •  važeće lične karte,
  •  dokaz o uplaćenoj taksi.

– Prijava za upis braka u MKV (pdf br. 43)

Dokumentacija potrebna za upis podataka o nacionalnosti i vjeroispovjesti:

 • Izjava o nacionalnosti i vjerosipovjesti,
 • Lična karta na uvid
 • Opštinska administrativna taksa

Zahtjev o upisu podataka o nacionalnosti i vjerosipovjesti (pdf br. 14)

 Dokumentacija potrebna za upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu izvoda iz MKR inostranog organa:

 • Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i RS za roditelje
 • Lične karte roditelja i obavještenje o prebivalištu
 • Uvjerenje da dijete nije upisano u MKR
 • Taksa
 • Prijava za upis u matičnu knjigu rođenih na osnvu izvoda iz MKR inostranog organa (pdf br. 16)

Dokumentacija potrebna za upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu izvoda iz MKV inostranog organa

 • Izvod iz matične knjige vjenčanih inostranog organa
 • Uvjerenje o državljanstvu za supružnike
 • Uvjerenje o prebivalištu/lična karta i obavještenje o prebivalištu
 • Taksa.
 • Prijava za upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu izvoda iz MKV inostranog organa (pdf br.40)

Dokumentacija potrebna za upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu izvoda iz MKU inostranog organa

 • Izvod iz matične knjige umrlih inostranog organa
 • Uvjerenje o državljanstvu za umrlo lice
 • Uvjerenje o prebivalištu/lična karta
 • Taksa
 • Prijava za upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu izvoda iz MKU inostranog organa (pdf br.41)

Dokumentacija potrebna za ovjeru potvrde o životu:

 • obrazac potvrde,
  •  lična karta ili pasoš.

Dokumentacija potrebna za izdavanje uvjerenja o prihodima članaova domaćinstva:

 • prosjek plate za prvih 6 mjeseci tekuće godine za zaposlene članove domaćinstva
 • lična karta
 • uvjerenje od zavoda za zapošljavanje za nezaposlena lica,
 • uvjerenje o ukupno prijavljenim prihodima koji podliježu oprezivanju,
 • uvjerenje o katastarskim prihodima
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu.

– Zahtjev za izvadanje uvjerenja o prihodima članova domaćinstva (pdf br.07)