Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Načelnik odjeljenja je Fahir Ferhatbegović.telefon 056 490 363

U Odjeljenju za inspekcijski nadzor obavljaju se sledeći poslovi:

 •  izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast inspekcijskog nadzora,
 •  vršenje inspekcijskog nadzora po principu funkcionalne povezanosti sa Inspektoratom, izuzev poslova koji su zakonom stavljeni u nadzor Republičke uprave za inspekcije,
 •  vršenje inspekcijskog nadzora nad aktivnostima kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti: tržišne inspekcije, zdravstvene inspekcije, veterinarske inspekcije, vodne inspekcije, poljoprivredne inspekcije, urbanističko-građevinske inspekcije, saobraćajne inspekcije, ekološke inspekcije, inspekcije hrane i inspekcije rada,
 •  sprovođenje upravnog i inspekcijskog postupka u poslovima nadzora, izricanje prekršajnih naloga, podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv prekršilaca/počinilaca iz nadležnosti inspekcije,
 •  zastupanje Gradske uprave kod Osnovnog suda u prekršajnom postupku,
 •  postupanje po predstavkama za izvršenje inspekcijskog nadzora te dostavljanje pisanog obavještenja podnosiocima predstavki,
 •  donošenje programa i planova u obavljanju inspekcijskog nadzora,
 •  vođenje evidencije o obavljenim inspekcijskim nadzorima,
 •  podnošenje Gradonačelniku redovnih mjesečnih i godišnjih izvještaja o vršenju inspekcijskih poslova,
 •  podnošenje izvještaja Republičkoj upravi za inspekcijske poslove o vršenju inspekcijskih poslova,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, praćenje njegove realizacije i podnošenje periodičnih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje podataka, priprema analiza, izvještaja i informacija i dostavljanje istih nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u pripremi i predlaganju projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  koordinacija rad sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •  drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.

U okviru odeljenja postoje sledeći inspektori:

 1. inspektor za hranu
 2. tržišni inspektor
 3. veterinarski inspektor
 4. poljoprivredni inspektor
 5. saobraćajni inspektor
 6. ekološki inspekor
 7. urbanističko građevinski
 8. zdravstveni inspektor