Одјељење за инспекцијски надзор

Одјељење за инспекцијски надзор

Начелник одјељења је Фахир Ферхатбеговић.телефон 232 240

Одјељење за инспекцијски надзор врши послове:

 • извршавања Закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Општине који се односе на област инспекцијског надзора,
 • инспекцијског надзора над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката,
 • инспекцијског надзора из надлежности: тржишне инспекције, инспекције за храну, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, инспекције друмског саобраћаја и инспекције за заштиту животне средине,
 • провођења управног поступка у пословима надзора, подношење прекршајних и кривичних пријава против прекршилаца из надлежности инспекције,
 • заступање Општинске управе код Основног суда – одјељење за прекршаје,
 • унапређење система управљања квалитетом ИСО 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења,
 • израда извјештаја и информација за потребе Начелника општине и Скупштине општине,
 • припрема и обрађује материјал за сједнице Скупштине општине и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 • координација рада са другим одјељењима и службама Општинске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • као и друге послове који му се посебним актима и налогом Наченика општине ставе у дјелокруг рада.

У оквиру одељења постоје следећи инспектори:

 1. инспектор за храну
 2. тржишни инспектор
 3. ветеринарски инспектор
 4. пољопривредни инспектор
 5. саобраћајни инспектор
 6. еколошки инспекор
 7. урбанистичко грађевински
 8. здравствени инспектор
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter