Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije

Načelnik odjeljenja je Srđan Despić,telefon 056 232 252

U okviru Odjeljenja za finansije organizuju se sledeći odsjeci, i to:

 • Odsjek za računovodstvo i finansije u kojem se obavljaju sledeći poslovi:
 1. praćenje i primjena propisa/standarda trezorskog poslovanja, budžetskog sistema, računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda ,
 2. učešće u aktivnostima donošenja budžeta iz nadležnosti odsjeka,
 3. učešće u izradi Plana kapitalnih investicija Gradske uprave,
 4. učešće u realizaciji investicija koje se odnose na izgradnju infrastrukture, iz nadležnosti odsjeka,
 5. formalna i suštinska provjera kompletnosti, ispravnosti i vjerodostojnosti finansijske dokumentacije,
 6. određivanje vrste ekonomskog koda prilikom unosa dokumentacije u trezorski sistem poslovanja,
 7. organizovanje redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza Gradske uprave i davanje smjernica i uputstava za popis imovine,
 8. vođenje evidencije o imovini Grada i vođenje knjige osnovnih sredstava Gradske uprave,
 9. obračun visine amortizacije i revalorizacije,
 10. davanje naloga za knjiženje imovine Gradske uprave u glavnu knjigu trezora,
 11. obračun plata i svih drugih naknada vezanih za primanja zaposlenih u Gradskoj upravi i vođenje registra plata zaposlenih,
 12. obračun naknada fizičkim licima van radnog odnosa i vođenje evidencije o tim isplatama,
 13. podnošenje poreskih prijava Gradske uprave i vođenje potrebnih statističkih evidencija,
 14. obrada obrazaca za realizaciju kredita zaposlenih radnika u Gradskoj upravi,
 15. vođenje blagajne trezora i pomoćne blagajne po potrošačkim jedinicama Gradske uprave,
 16. refundiranje isplaćenih naknada zaposlenima od nadležnih organa,
 17. isplata gotovine fizičkim licima i potrošačkim jedinicama po nalogu ovlašćenog lica i vođenje evidencije o blagajničkoj dokumentaciji,
 18. vođenje knjige ulaznih faktura za potrošačke jedinice Gradske uprave,
 19. staranje o dokumentaciji koja se odnosi na pribavljanje imovine Grada,
 20. popunjavanje mjesečnih obavještajnih prijava (MOP) i dostavljanje istih Poreskoj upravi RS,
 21. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 22. drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, odnosno drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.
 • Odsjek za trezor, u kojem se obavljaju sledeći poslovi:
 1. praćenje i primjena propisa/standarda trezorskog poslovanja, budžetskog sistema, računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda,
 2. evidentiranje potraživanja i obaveza i plaćanje za sve potrošačke jedinice koje posluju u sistemu trezora,
 3. unos i kontrola svih podataka u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora, kao i usaglašavanje evidentiranih transakcija i poslovnih događaja sa propisanim zahtjevima budžetske klasifikacije,
 4. konsolidacija knjigovodstvene evidencije svih potrošačkih jedinica koje posluju u sistemu trezora,
 5. izrada periodičnih i godišnjih izvještaja u skladu sa pravilnikom i standardima izvještavanja i izrada nota uz finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima,
 6. provođenje postupka otvaranja i zatvaranja računa u glavnoj knjizi trezora,
 7. učešće u izradi pravilnika i procedura iz nadležnosti odsjeka,
 8. učešće u procesu donošenja budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta iz nadležnosti odsjeka
 9. mjesečno usaglašavanje knjigovodstvene evidencije trezora sa knjigovodstvenom evidencijom potrošačkih jedinica koje posluju u sistemu trezora,
 10. mjesečno usaglašavanje glavne blagajne i pomoćnih blagajni po potrošačkim jedinicama Gradske uprave i budžetskih korisnika sa knjigovodstvenom evidencijom unosa u glavnu knjigu  trezora,
 11. mjesečno usaglašavanje osnovnih sredstava glavne knjige i pomoćne knjige po potrošačkim jedinicama Gradske uprave i budžetskih korisnika sa knjigovodstvenom evidencijom unosa u glavnu knjigu,
 12. knjiženje svih vrsta prihoda trezora,
 13. unos podataka o svim dobavljačima i fizičkim licima u sistem trezora,
 14. sprovođenje multilateralne kompenzacije na berzi – unos podataka iz sistema trezora u sistem na berzi i povlačenje izvještaja,
 15. usaglašavanje obaveza sa dobavljačima putem Izvoda otvorenih stavki,
 16. usaglašavanje i vođenje kreditnog zaduženja gradske uprave,
 17. mjesečno usaglašavanje poslovanja trezora Grada sa Ministarstvom finansija Republike Srpske,
 18. rezervisanje sredstava u budžetu putem unosa narudžbenica u sistem trezora,
 19. davanje uputstava i smjernica za popis obaveza u sklopu redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza,
 20. vođenje protokola trezorskih obrazaca za potrošačke jedinice Gradske uprave i trezorskih obrazaca za budžetske korisnike,
 21. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 22. drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, odnosno drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.
 • Odsjek za budžet, u kojem se obavljaju sledeći poslovi:
 1. praćenje i primjena propisa/standarda trezorskog poslovanja, budžetskog sistema, računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda,
 2. izrada plana aktivnosti za izradu i usvajanje budžeta Grada,
 3. pripremanje prijedloga Odluka o budžetu, rebalansu budžeta i izvršenju budžeta i izrađuje kontni plan u skladu sa usvojenim budžetom,
 4. unos usvojenog budžeta Grada u trezor, kao i plana budžeta za fond 3 i fond 5 u trezor,
 5. praćenje realizacije i izvršenja budžeta grada po potrošačkim jedinicama, i o tome izvještava Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja za finansije,
 6. pripremanje kvartalnih planova za izvršenje budžeta grada, unos kvartalne planove u trezor kao i izmjene (realokacije) budžeta u trezor,
 7. pripremanje dokumentaciju prilikom kreditnog zaduženja grada, vodi evidenciju o kreditnom zaduženju i vodi registar izdatih garancija,
 8. praćenje trošenja kreditnih sredstava u skladu sa odlukom o kreditnom zaduženju i sačinjavanje izvještaja o kreditnom zaduženju Gradske uprave,
 9. vođenje evidencije ugovora Gradske uprave kao i realizacija sklopljenih ugovora, odluka i zaključaka,
 10. praćenje i kontrola naplate neporeskih prihoda Grada,
 11. izrada pravilnika i procedura iz djelokruga rada Odsjeka,
 12. vođenje evidencije o primljenim grant sredstvima,
 13. vođenje evidencije potraživanja Gradske uprave i, u slučaju potrebe za tužbom, pripremanje potrebnog materijala za tužbu,
 14. pripremanje materijala za Skupštinu grada iz nadležnosti Odsjeka,
 15. davanje uputstava i smjernica za popis potraživanja u sklopu redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza,
 16. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 17. drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, odnosno drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.

U odjeljenju postoje tri dosjeka:

 • Odsjek za računovodstvo i finansije 056 232 265
 • Odsjek za budžet 056 232 237
 • Odsjek za trezor 056 232 235