Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu

Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu

Načelnik odjeljenja je Željko Smiljanić,telefon 056 232 218

U Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu obavljaju sledeći poslovi:

 •  izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast boračko-invalidske zaštite,
 •  stručni i upravni poslovi iz nadležnosti odjeljenja u predmetima lične i porodične invalidnine, kategorizacije boraca, mjesečnog i godišnjeg boračkog dodatka, novčane naknade po osnovu odlikovanog borca, novčane naknade za izgradnju nadgrobnog spomenika poginulom borcu i zdravstvene zaštite korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 •  obezbjeđenje korisnicima ostvarivanja prava na banjsko-klimatsku rehabilitaciju i drugih povlastica po osnovu boračko-invalidske zaštite,
 •  pružanje tehničke i pravne pomoći prvostepenoj ljekarskoj komisiji za utvrđivanje invaliditeta vojnih invalida i civilnih žrtava rata,
 •  rješavanje stambenih pitanja boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca,
 •  vođenje evidencije o korisnicima boračko-invalidske zaštite i licima koja su regulisala vojnu obavezu,
 •  obezbjeđenje ostvarivanja dopunskih prava porodica poginulih boraca i vojnih invalida, u skladu sa propisima Grada,
 •  obrada novčanih dokumenata, priprema i kontrola obračuna za isplate po svim osnovima u oblasti boračko-invalidske zaštite,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, praćenje njegove realizacije i podnošenje periodičnih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje podataka, priprema analiza, izvještaja i informacija i dostavljanje istih nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u pripremi i predlaganju projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  izrada programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja,
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •  drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.