Kabinet gradonačelnika

Kabinet gradonačelnika

Šef kabineta gradonačelnika je Milošević Dragana,telefon 056 232 226

U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se sledeći poslovi:

 •  stručni i administrativni poslovi za potrebe Gradonačelnika,
 •  poslovi savjetnika Gradonačelnika,
 •  kontrola zakonitosti statuta i drugih opštih akata preduzeća i ustanova na koje Gradonačelnik daje saglasnost,
 •  realizacija saradnje grada sa drugim gradovima i opštinama,
 •  priprema i organizacija radnih sastanaka i protokolarnih prijema za potrebe Gradonačelnika,
 •  obrada predstavki upućenih Gradonačelniku,
 •  poslovi izrade opštih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Gradonačelnika,
 •  obezbjeđenje primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u Gradskoj upravi,
 •  javno obavještavanje o aktivnostima Gradske uprave,
 •  organizovanje prezentacija Grada u zemlji i inostranstvu,
 •  izrada i administracija WEB portala Grada,
 •  realizacija saradnje sa Savezom opština i gradova Republike Srpske,
 •  poslovi gradskog menadžera i gradskog arhitekte,
 •  pripremanje odluka Gradonačelnika u drugom stepenu po prigovorima i žalbama na prvostepene odluke organizacionih jedinica Gradske uprave, u slučajevima predviđenim zakonom,
 •  učešće u svim fazama strateškog planiranja i upravljanja razvojem;
 •  učešće u izradi plana implementacije Strategije integrisanog razvoja grada;
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, koji sadrži planirane strateške projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekata;
 •  prikupljanje podataka i pripremanje analiza koje su potrebne za efektivno upravljanje razvojem u svim fazama strateškog upravljanja (planiranju, realizaciji, praćenju, vrednovanju i izvještavanju) iz djelokruga rada Kabineta, izrada izvještaja o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Kabineta, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti, i sve navedeno dostavlja Odsjeku za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju,
 •  prijem stranaka kod Gradonačelnika,
 •  zastupanje Grada pred sudovima i saradnja sa Pravobranilaštvom Republike Srpske,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja, uključujući i međunarodnu saradnju, u skladu sa instrukcijama Gradonačelnika,
 •  praćenje aktivnosti u projektima u kojima učestvuje Grad,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 •  drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.