Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника

Шеф кабинета градоначелника је Милошевић Драгана,телефон 232 226

Кабинет градоначелника обавља:

 • стручне и административне послове за Градоначелника и Замјеника градоначелника,
 • послове савјетника градоначелника ,
 • послове интерне ревизије,
 • послове заступања Града пред судовима и сарадња са Правобранилаштвом РС,
 • послове усклађивања рада кабинета са другим организационим дијеловима у градској управи и надлежним државним органима,
 • пријем странака код градоначелника и упућивање организационим јединицама градске управе и надлежним органима,
 • послове у вези са оцјеном усаглашености са законом аката предузећа и установа, а на које Градоначелник даје сагласност,
 • послове сарадње града са другим градовима и општинама,
 • припрему и организацију радних састанака за потребе Градоначелника и протоколарних пријема,
 • послове у вези са представкама упућеним Градоначелнику,
 • послове израде општих и појединачних аката из надлежности Градоначелника,
 • обезбеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама,
 • послове јавног обавјештавања о активностима градске управе,
 • послове односа са јавношћу и средствима информисања,
 • послове припреме и израда информативног билтена Града,
 • израда и администрација WEB портала Града Зворник,
 • сарадње са Савезом општина и градова РС,
 • унапређење система управљања квалитетом ИСО 9001:2000,
 • координација рада са другим одјељењима и службама градске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • као и друге послове који му се посебним актима и налогом Градоначелника ставе у дјелокруг рада.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter