Gradonačelnik Zvornika – Zoran Stevanović (biografija)

Rođen 02.01.1965. godine u Trnovici, opština Zvornik.
Obrazovanje: – Osnovna škola u Roćeviću, – Gimnazija u Loznici, – Diplomirao 1989. godine na Građevinskom fakultetu u Sarajevu – geodetski odsjek sa prosječnom ocjenom 8,70 i stekao zvanje Diplomirani inženjer geodezije.
Radno iskustvo: – Asistent na Građevinskom fakultetu u Sarajevu školske 1989/90, predmet Fotogrametrija kod profesora Faruka Seleskovića. – Šef katastra u SO Kalesija do 1992. godine. 1995-1998. godine Komercijalni direktor preduzeća „MN“ u Loznici. Od 1998. godine radi kao samostalni preduzetnik.
Izabran prvi put za Načelnik opštine Zvornik na prevremenim izborima za Načelnika opštine Zvornik 4. februara 2007. godine. Ponovo izabran za Načelnika opštine Zvornik 5. oktobra 2008.i 2012. godine na redovnim lokalnim izborima u BiH.
Vlasnik i suvlasnik više preduzeća u RS, BIH i SRBIJI.
Oženjen je i sa suprugom Nadom ima dvoje djece.

Zamjenik gradonačelnika je Bojan Ivanović

Gradonačelnik grada  nadležan je da:

 • predlaže Statut grada,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti grada, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno gradu,
 • donosi odluku o osnivanju gradske uprave,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske uprave,
 • predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službi,
 • bira i razrješava gradske službenike u skladu sa Zakonom, vrši njihovo raspoređivanje na radna mjesta u gradskoj upravi grada, bira i odlučuje o prestanku radnog odnosa tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa,
 • donosi plan civilne zaštite grada i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju grada sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine grada i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • podnosi izjveštaj skupštini o svom radu i radu gradske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine grada, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime grada, u skladu sa aktima skupštine grada,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja gradske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima, na način utvrđen Statutom,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između gradske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za grad,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica Gradske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini.