Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka vatrogasne uniforme i obuće

Broj: 02-360-53/15

Datum: _______2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 38. i 44. Statuta opštine Zvornik – Prečišćen tekst (“Službeni glasnik opštine Zvornik“ broj: 9/14) Načelnik opštine  d o n o s i

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Nabavka vatrogasne uniforme i obuće objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-8-1-47-3-18/15, dana 16.04.2015. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

 

 1. „FINANC“ d.o.o. Mostar
 2. „MILTEH“ d.o.o. Banja Luka
 3. „EKO BEL“ d.o.o. Laktaši
 4. „MIPEH AUTO RS“ d.o.o. Banja Luka
 5. „VATRO-PROMET“ d.o.o. Banja Luka

 

II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba  Nabavka vatrogasne uniforme i obućenajpovoljniji ponuđač je „EKO BEL“ d.o.o. Trn-Laktaši.

 

III

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je u tenderskoj dokumentaciji za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 23.944,05 KM. Rok za isporuku robe je 10 dana, računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerenih faktura.

 

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

 

Obradio:                                                       Verifikovao:

Zoran Đukanović                                               Nenad Stanković

 

DOSTAVLJENO:

 1. „FINANC“ d.o.o. Mostar
 2. „MILTEH“ d.o.o. Banja Luka
 3. „EKO BEL“ d.o.o. Laktaši
 4. „MIPEH AUTO RS“ d.o.o. Banja Luka
 1. „VATRO-PROMET“ d.o.o. Banja Luka
 2. Zoran Erić – „Veb-stranica opštine Zvornik“,
 3. Arhiva.