Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Iznajmljivanje bine, rasvjete i ozvučenja za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2015

Broj: 02-360-75/15

Datum: _______2015. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 38. i 44. Statuta opštine Zvornik – Prečišćen tekst (“Službeni glasnik opštine Zvornik“ broj: 9/14) Načelnik opštine  d o n o s i

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Iznajmljivanje bine, rasvjete i ozvučenja za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2015 objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-2-66-3-24/15, dana 30.06.2015. godine, prijavio se ponuđač:

 

  1. „Imperio“ d.o.o. Bijeljina.

 

II

 

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke ocijenjen je kao povoljan, jer je u tenderskoj dokumentaciji za navedene usluge dostavio za Ugovorni organ ekonomski povoljnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 28.080,00KM. Ugovorenu opremu je potrebno postaviti do 31.07.2015. godine. Oprema će biti na raspolaganju ugovornom organu do 09.08.2015. godine. Plaćanje se vrši nakon postavljanja ugovorene opreme.

 

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

 

DOSTAVLJENO:

 

  1. „Imperio“ d.o.o. Bijeljina,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica opštine Zvornik“,
  3. Arhiva.