Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Asfaltiranje puta u MZ Pađine – naselje Đokići

Broj: 02-360-84/15

Datum: _______2015. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 38. i 44. Statuta opštine Zvornik – Prečišćen tekst (“Službeni glasnik opštine Zvornik“ broj: 9/14) Načelnik opštine  d o n o s i

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova Asfaltiranje puta u MZ Pađine – naselje Đokići objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-3-36-3-25/15, dana 02.07.2015. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  2. „Enikon gradnja“ d.o.o. Zvornik.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za izvođenje oglašenih radova  Asfaltiranje puta u MZ Pađine – naselje Đokićinajpovoljniji ponuđač je Zvornikputevi“ a.d. Zvornik.

III

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je u tenderskoj dokumentaciji za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 67.924,64KM. Rok za izvođenja radova je 10 dana od uvođenja u posao od strane nadzornog organa, a plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

Obradio:                                                                Verifikovao:

Ristanović Mitar                                               Goran Pisić

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  2. „Enikon gradnja“ d.o.o. Zvornik,
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica opštine Zvornik“,
  4. Arhiva.