Obavještenje o nabavci 70-1-2-71-3-27/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
70-1-2-71-3-27/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv OPŠTINA ZVORNIK
IDB/JIB 4400247350007
Kontakt osoba Boško Kojić
Adresa Svetog Save 124
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 232-200
Faks (056) 232-221
Elektronska pošta zvornik@teol.net
Internet adresa www.opstina-zvornik.org
I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.7.2015. u 14:56
1 / 4
Opštinski nivo (RS),Zvornik
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta ’’Zaštita dijela naselja: Karakaj, Tršić i Čelopek u Zvorniku od
velikih voda rijeka: Drine, Hoče i Sapne, uključujući i zaštitu od unutrašnjih voda naselja Ekonomija’’
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta ’’Zaštita dijela naselja: Karakaj, Tršić i Čelopek u Zvorniku od
velikih voda rijeka: Drine, Hoče i Sapne, uključujući i zaštitu od unutrašnjih voda naselja Ekonomija’’
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
2 / 4
Prema TD
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Opštinska uprava Zvornik
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Prema TD
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema TD
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema TD
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema TD
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama
III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga
3 / 4
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
28.7.2015.
IV 3.c. Novčana naknada
Da
IV 3.c-1. Iznos novčane naknade
50.00KM
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme 29.7.2015. 11:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme 29.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Mala sala Opštinske uprave Zvornik
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija može se preuzeti svakim radnim danom u Opštinskoj upravi Zvornik, Šalter sala, u
vremenu od 8:00 do 14:30 časova, ili će biti dostavljena na zahtjev dobavljača, uz prezentaciju potvrde o uplati
novčane naknade od 50,00KM na žiro račun br: 555-006-02001655-29 vrsta prihoda: 729124, budžetska organizacija:
9999999, opština 119, svrha doznake Uplata za tendersku dokumentaciju za Izradu tehničke dokumentacije glavnog
projekta ’’Zaštita dijela naselja: Karakaj, Tršić i Čelopek u Zvorniku od velikih voda rijeka: Drine, Hoče i
Sapne, uključujući i zaštitu od unutrašnjih voda naselja Ekonomija’’. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije
je 28.07.2015. godine.
4 / 4