Javna ustanova Rekreativno – sportski centar Zvornik

JU RSC “ZVORNIK” Zvornik je ustanova koja se bavi pružanjem usluga u oblasti sporta i fizičke kulture. Po statusnom položaju, firma je Javna Ustanova, gdje je kapital 100% državni.

Registarski broj: 080-0-REG-09-000365,
Matični broj: 1195638,
IB: 401540510007,
JIB: 4401540510007,
Ulica: Svetog Save bb.
e-mail: rsczv@teol.net
tel/faks: 056/210-675

Osnovne informacije
Javna ustanova Rekreativno – sportski centar „ZVORNIK“ osnovana je 1983. godine kao OOUR Sportski centar, kasnije kao ODP, DP i JODP Kulturno sportski centar „ZVORNIK“ a od 30.12.2008. godine odlukom osnivača prelazi u Javnu ustanovu sa sadašnjim nazivom. Osnovna djelatnost Ustanove je pružanje usluga građanima, sportskim klubovima i drugim licima u oblasti sporta i kulture.
Osnivač ustanove je opština Zvornik sa 100% kapitala.
Rsc raspolaže sa velikom sportskom dvoranom, svim pratećim prostorijama i opremom, kao i malom salom za tenis,mali fudbal,borilačke sportove i dr. Usluge sportske dvorane u svrhu trninga i rekreacije trenutno koristi 9 sportskih klubova i mnogobrojne grupe građana.
Sportska dvorana koristi se takođe za koncerte, priredbe, sajmove, promocije i druge svečanosti.
Osim prostorija za sportske djelatnosti Rsc raspolaže i sa 7 poslovnih prostora u kojima se odvijaju druge uslužne djelatnosti kao što su : restorani, grilovi, teretane za muškarce i žene i dr. kao i parking prostorom koji je na raspolaganju sportistima za vrijeme održavanja utakmica ili drugih dešavanja kao i svim građanima koji trebaju naše usluge.
Organizaciona šema
JU RSC „ZVORNIK“ trenutno zapošljava 16 radnika.
Proces rada u JU RSC „ZVORNIK“ trenutno se odvija kroz dvije smjene počev od 7 časova do 23 časa. Poslove na funkcionisanju Rsc obavlja 16 radnika od čega: 1 direktor,1 upravnik, 3 administrativna radnika, 4 rekreatora, 2 majstora na održavanju, 1 pripravnik i 4 spremačice
Šta građani treba da znaju o nama?
Naša ustanova je na raspolaganju svim fizičkim i pravnim licima u vremenu od 07-23 časa svakim radnim danom kao i vikendima kada se proces rada odvija u manjem brojnom kapacitetu.
Posjedujemo veliku i malu dvoranu u kojima se svakim danom vrše treninzi i rekreacije i jedina smo ustanova ovog karaktera u našoj regiji te smo proglašeni za ustanovu od lokalnog značaja.
Građanima i dr. licima smo na raspolaganju svakim danom u vremenu od 7-23 časa te nam se mogu obratiti na gornju adresu ili kontakt telefon kao i e-mail adresu.