Dječiji vrtić Naša radost

JPVOU DJEČIJI VRTIĆ                                                                                                                                                                             „NAŠA RADOST“                                                                                                                                                     Svetog Save 29                                                                                                                                                             75400 Zvornik                                                                                                                                                               Tel/fah 056/210-552                                                                                                                                                                                                      e-mail: nasa.radost@yahoo.com

Direktor ustanove: Vukomir Stanković

 

Osnovni podaci o ustanovi:

Ustanova je počela sa radom 1964.g. Osnivač je bila tadašnja SO-e Zvornik konstituiše se u samostalnu organizaciju pod nazivom Dječiji vrtić, ali u sastavu OŠ „Mitar Trifunović Učo“ sve do 1991.g., kada se izdvaja iz radne organizacije i postaje samostalna ustanova pod nazivom Dječiji vrtić „Naša radost“ .

Rješenje o registarciji broj: 059-0-REG-14-000013 od dana 06.05.2014.g. mjenja naziv u Javnu predškolsku vaspitno obrazovnu ustanovu (JPVOU). JPVOU Dječiji vrtić „Naša radost“ je ustanova od posebnog društvenog značaja za oblast brige o djeci.

Osnovna djelatnost:

 1. Predškolsko obrazovanje (obrazovanje na prvom nivou)
 2. Dnevna briga za predškolsko djecu (obdaništa i sl.) i dnevna briga za učenike obuhvatajući dnevnu brigu djece sa posebnim potrebama.

Organizova rad se obavlja kroz cijelodnevni i poludnevni boravak (djeca redovnog boravka),produženog boravka (školska djeca), igraonice i pripremna odjeljenja (skraćen oblik rada) popodnevni termin.

Centralni objekat je smješten u ulici Svetog Save 29. Jedini vrtić u gradu namjenski sagrađen kapaciteta 170  mjesta, izgrađen – 2002.god. i nadgrađen 2009.god.

Rad se odvija u petodnevnoj radnoj sedmici:

Broj zaposlenih: 43                                                                                                                                                    Broj vaspitača: 27                                                                                                                                                          Broj grupa : 11 prije podne i 5 popodne.

Imamo i jaslički prostor, odvojen od centralnog objekta u zgradi Zmajevac blok A – prizemlje, gdje su smještena djeca jasličkog mlađeg uzrasta.

 

 

Osvonvni ciljevi vaspitno obrazovnog rada:

 • Praćenje dječijeg razvoja i napredovanja u funkciji podrške individualnog pristupa dječijem razvoju,
 • Pružanje podrške učenju kroz dječiju igru,
 • Razvijanje stvaralačkih sposobnosti,
 • Podsticaj svih aspekata razvoja kroz bogatstvo sadržaja i aktivnosti,
 • Stvaranje uslova za kontinuiran odnos i razmjena informacija na relaciji dijete- vaspitač- roditelj,
 • Organizacije i prilagođavanje prostora, sredstava i materijala djeci i njihovom istraživačkim vještinama i saznanjima,
 • Praćenje interesovanje i napredovanje djece u skladu sa individualnim sposobnostima,
 • Razvijanje i podržavanje dječijoj sposobnosti, emocionalne stabilnosti i sistematizacija stečenih znanja,
 • Razvijanje sposobnosti za konstruktivne komunikacije dijete-odrasli-dijete,
 • Socijalizacija – razvijanje i obogaćivanje odnosa zajedničkih aktivnosti djece i odraslih kroz igru stvaralačke i praktične aktivnosti ,
 • Komunikacija i govor-razvijanje i bogaćenje riječnika – ohrabrivanje da se djeca slobodno izražavaju i pravilno govore i kultura komunikacije…

 

Kalendar manifestacija

 

 • Septembar

Festival dječijeg muzičko-scenskog stvaralaštva ;

 • Oktobar –

Dječija nedjelja (prva nedjelja oktobra)- maskembal, radionice, sportski dan, dječija prava, izlet,

Slava ustanove: Sv.Petka Paraskeva (27. oktobar),

Obilježavanje 50 godina života i rada vrtića;

 • Decembar-

Novogodišnje priredbe;

 • Mart-

Osmomartovske priredbe;

 • Maj-

Završna priredba.

 

Povremeni programi:

Engleski jezik,

Plesna škola,

Kreativne radionice.

Ustanova je otvorena za saradnju sa lokalnom zajednicom, roditeljima, vrtićima u Republici Srpskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Učestvovali smo na raznim manifestacijama, Festivalima, Maloj olimpijadi, Radionicama u organizaciji CIVITAS-a i UNICEF-a.

Roditelji kao partneri u vaspitanju i obrazovanju djece uključeni su u neposredan rad i život vrtića, kao i u realizaciji mnogih aktivnosti ( festivali, takmičenja, posjete institucijama, maskembali, radionice…).